Fakta om Ängsö

Ett av Ängsös vackara torp.

Ängsö naturreservat är beläget i Västerås Stad, ca 20 km sydost om Västerås, och i en region med ca 2,5 miljoner människor inom en radie av 100 km. Naturreservatet består av 250 öar, holmar och skär i Mälaren. Arealen uppgår till totalt 7200 ha, varav landarealen uppgår till ca 2.900 ha och vatten till ca 4.300 ha.

På de stora öarna finns ett gammalt kulturlandskap som har kvar sin ålderdomliga prägel. Ängsö med sin skärgård är ett populärt utflyktsmål både sommar och vinter. Floran är rik och unik med bland annat Adam och Eva samt Natt och Dag. Fågellivet är spännande bl.a med flera häckande fiskgjusar, vintertid kan man se både kungsörn och havsörn. Det finns även många andra djur och insekter som är av stort intresse för många.

Ängsö karakteriseras av sitt småskaliga jordbrukslandskap. Många av de gamla torpen finns kvar de flesta med en ålderdomlig prägel. Ängsös topografi och ägoförhållanden har bidragit till att ålderdomliga brukningsformer bevarats i jordbruket. Ända in i 1900-talet levde sådana traditioner kvar och spår av dem syns än i form av små brukningsenheter med strandängar och hagmarker som hävdats i sekel. Ängsös historia med ett feodalt styre som bara förekom på ett fåtal platser i Sverige har gjort att den gamla fastighetsbildningen har bestått och därför är kulturhistoriskt unik.

Ängsö är utpekat som naturreservat och ingår också i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000-områden. Slottet med omgivande byggnader samt prästgården är byggnadsminnesförklarade. Det finns rikligt med spår och lämningar från tidigare markanvändning.

Naturreservatet har stora natur-, kultur- och rekreationsvärden och har stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Det finns ett rikt växt- och djurliv. På Ängsö bedrivs ett aktivt jordbruk och fiske med flera arrendatorer. Slottet inklusive slottsparken arrenderas ut och de dryga 50-talet torpen hyrs ut liksom övriga byggnader.