Vedby hagmark

Westmannastiftelsen förfogar över marker både på Ängsö och fastlandet norrut i direkt anslutning till ön.

Landskapet är brutet och präglas av bergknallar, kärr och odlingar i en vacker blandning.

 

Ädellövskogar är ett naturligt inslag i landskapsbilden, och många av de skogarna är riktigt gamla.

Lämnade å sitt öde, blir ekskogen snart hotad av igenväxning.

På ägorna låg tidigare gården ”Stora Bodarne” som idag är omvandlad till golfbana.

I dess anslutning mot vattnet vid Ängsösund finns en sådan ekskog:

Lövskogsbestånd som kommer ur igenväxande skogsbete/hagmark. Bete har upphört för

åtminstone 30 år sedan eller tidigare. Området karakteriseras av äldre ekar och medelålders

igenväxande lövskog, med inslag av hassel och triviallövsly. Inslag av död ved finns, från

gamla ädellövträd och delar därav. En äldre brukningsväg skär genom området som går ner

till vattnet. Trädslagsfördelning idag är 50 % löv och 50% ädellöv grovt uppskattat

 

Westmannastiftelsen har med stöd av Skogsstyrelsens EU-projekt ”Skogens Miljövärden” kunnat genomföra

åtgärder för att restaurera ekskogen och rusta den till skogsbetesmark,

med variation i ålder och struktur för att uppnå god kontinuitet. Fina hasselbuketter har röjts fram,

liksom röjningsrösen och den gamla kulurvägen. Solbelysta äldre ekpartier har skapats och död

ved har lagts i faunadepåer. Åtgärden utfördes under februari 2022

/ Westmannastiftelsen