SLOTTSPARKEN VID ÄNGSÖ SLOTT RESTAURERAS

Länsstyrelsen ger Westmannastiftelsen 2 miljoner kronor i stöd för restaurering och rekonstruktion av historisk slottspark Ängsö Slott.

 

Investeringen bidrar till att stärka landskapets natur-och kulturmiljövärden och att ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande inom bygden.  Finansiering är dels inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av EU samt kulturmiljövårdsanslaget som Riksantikvarieämbetet fördelar till Länsstyrelsen som i sin tur fördelar det vidare i form av bidrag.

Enligt äldre målningar samt annat arkivmaterial har parken varit betydligt mer komplex och innehållsrik; Borggården och Parterren har haft en väldigt tydlig struktur med en formstark gestaltning med klippta lindhäckar, trästaket och grindar, en terrassmur och trappa. Här har också funnits blomsterplanteringar och en parterr med mönster i formklippt buxbom och tegelkross samt formklippta vintergröna buskar. Genom stödet vill man försöka återskapa den historiska slottsparken till hur vi tror att den såg ut under 1750-talet.

Projekten drar igång under 2018 och ska vara klart hösten 2021. Följ gärna vad som händer i slottsparken på Instagram – angsoslottpark,och Facebook – Ängsö Slottspark.