VISION 2030 – ett Ängsö för alla!

Inledning

Styrelsen för Westmannastiftelsen har beslutat sig för att arbeta fram en vision för sin verksamhet inom Ängsöområdet med sikte på tiden fram till år 2030. Förankring med alla berörda ansågs som avgörande och därför hölls ett Open Space seminarium i februari 2014 med drygt 80 deltagande. Mötets slutsatser, naturreservatets förvaltningsinriktning och stiftelsens ändamålsparagraf har varit vägledande för framtagandet av visionen.

Stiftelsen ändamålsparagraf lyder:

att genom förvärv eller arrendering av fastigheter eller genom andra åtgärder verka för härför lämpliga områden inom länet bevaras och – i den utsträckning som befinnes – lämpligt planläggas och erhålla anläggningar för friluftsliv; samt                                                                                                   

att  verka för bevarande och skydd av den västmanländska naturen och landskapsbilden.

Visionen kommer att ligga till grund för den långsiktiga utvecklingen av Westmannastiftelsens verksamhet och kommer att revideras vart fjärde år.

Vision

Westmannastiftelsen ska bevara och utveckla Ängsö Naturreservat. Med dess unika natur och kulturtillgångar är området ett välkänt och självklart besöksmål för alla. Vi vill verka för ett lärande av biologisk mångfald och kulturhistoria samt stå för ett värdskap som bidrar till en levande landsbygd. Naturreservatet ska präglas av öppenhet, tillgänglighet, samarbetsanda och företagsamhet. Ett Ängsö för alla!

Fokusområden

Visionen 2030 ska förverkligas genom fem strategiska fokusområden, som visar vilken riktning och vilka mål stiftelsen ska jobba mot.

Bevara

Enligt vår ändamålsparagraf ska vi bevara den västmanländska naturen. I de områden som Westmannastiftelsen förfogar över skall natur och kulturvärdena bevaras och skyddas.

Utveckla

Ängsö ska erbjuda något unikt för varje besökare. Stiftelsen vill vidareutveckla Ängsö till ett område där natur- och kulturtillgångarna är ett välkänt och ofta besökt besöksmål för alla. En viktig del av utvecklingen är satsningar på det rörliga friluftslivet och infrastrukturen, ex kommunalt vatten, fibernät och kollektivtrafik.

Samverka

Ängsö är en levande landsbygd som ständigt utvecklas med hjälp av många aktörer såsom föreningar, företagare, boende och andra offentliga aktörer. Stiftelsen vill samverka och delta i olika sammanhang för att förbättra samarbetet mellan dessa.

Lärande

Ängsö är ett lämpligt område för lärande, kompetensutveckling och rehabilitering. Området bidrar med en unik naturupplevelse där man upplever lugn, glädje och får kunskap. Ängsö är en viktig resurs för skola, arbetsmarknad och det civila samhället. Ex ska samhällsgrupper, som traditionellt sett sällan är ute i naturen, få möjlighet att få kunskaper om det västmanländska kulturlandskapet.

Tillgänglighet

Stiftelsen vill verka för att alla ska få möjlighet att besöka Ängsö på olika sätt. Sjöledes, med bil, buss eller cykel. Funktionsnedsatta ska kunna ta sig fram till flera platser. Det ska finnas övernattningsmöjligheter. Tillgängligheten ska vara hög för alla.