Anbudsunderlag för åker/betesmark Ängsö

Fastighetsbeteckning Ängsö Gård 2:1, Västerås Kommun

Westmannastiftelsen i Västerås utbjuder ca 55 ha, varav 36 ha åker och ca 14 ha bete. Ca 20 ha åker blir stängslat för Vall/bete. Se bifogande kartor.  Markerna ligger i Ängsö naturreservat. Området omfattas därmed av särskilda områdesskyddsföreskrifter. Reservatet är välbesökt vilket innebär kontakter med besökare. En vandringsled går genom betesmarkens sydligaste del.

Stängslet runt betesmarken och del av åker blir nytt och uppsatt hösten 2021, varför det finns möjlighet att ha synpunkter på uppsamlingsfålla etc.

Stödrätter finns att lösa.  Tillträde sker den 14 mars 2022 och löper på till den 13 mars 2027. Arrendetiden är 5 år och villkoren omförhandlas inför varje ny femårsperiod. Ömsesidig uppsägningstid om 12 månader innan arrendetidens slut.

Syn av marken genomförs vid tillträdet och i samband med avträde. Kostnad för detta fördelas lika mellan parterna enligt Jordabalken kap 9.

Anbudsvillkor

I anbudet skall det tydligt framgå pris /ha och år och lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på anbudssumman.

Uppge namn, adress, person eller organisationsnummer, e-post och telefonnummer i anbudet.

Skriftligt anbud märkt ”Anbud Stora Utö” ska ha inkommit till Westmannastiftelsen, Hamngränd 6, 721 30 Västerås, senast den 15 december kl 10.00.

Jordägaren förbehåller sig fri prövningsrätt, vilket innebär att det står hen fritt att godta eller förkasta inkomna anbud efter eget val och utan vidare motivering, oavsett anbudets innehåll eller innebörd.

Vid frågor kontakta: VD/Förvaltare Patrik Andersson 070-5408161

Välkommen med ditt anbud!

 

Patrik Andersson

VD/Förvaltare Westmannastiftelsen